Siezkarnia samojezdna RSM F2650 slajd na korbanek.pl

ROSTSELMASH RSM SERII F

Nowoczesna sieczkarnia o wysokiej wydajności

 

 

 

Dowiedz się więcej

 

Ciagnik Arbos skutecznie pracujacy w polu

NIE POZWÓL BY OKAZJA ODJECHAŁA

pROMOCYJNE FINSOWANIE 0% - JUŻ DOSTĘPNE

 

oFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY

WSZYSTKICH MASZYN MARKI ARBOS

NIE CZEKAJ ZADZWÓŃ    513 600 630

 

Slajeder 2 lata gwarancji Faresin na stronie korbanek.pl

2 LATA GWARANCJI FARESIN 

- GWARANCJA FABRYCZNA

- 2 lata lub 2000 mth 

 SPRAWDŹ MODELE FARESIN 

Dwa Ciagniki Arbos Serii 5000 z informacja o wydluzonej gwarancji
zdjęcie kłosa zboża obejmowanego dłońmi rolnika na tle zachodzącego słońca Agrotech Kielce 2019

AGROTECH KIELCE 2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ

EDYCJĘ TARGÓW TECHNIKI ROLNICZEJ

AGROTECH W KIELCACH W DNIACH 15-17.03.2019

Dowiedz się więcej

darmowe ogłoszenia maszyn rolniczych używanych strona Korbanek

DOTACJE 60 000 zł do ciągnika dla rolników - ciągnik za DARMO

6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nabór do 30 czerwca 2020 r. - Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

TELEFON do osób pomagających dostać środki w tym naborze na ciągnik ARBOS: 513 600 630

TU można zbadać czy nie przekraczasz 13 000 € wielkości ekonomicznej https://kalkulator-so.pl/ 

Szczegółowe omówienie programu: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/60-tys-zl-premii-na-rozwoj-malego-gospodarstwa.html

 

W skrócie: 

Podstawy do zakwalifikowania się do programu – WSZYSTKIE warunki muszą być spełnione łącznie, w przeciwnym wypadku nie można ubiegać sie o dotację 60 000 zł:

 1. Rolnik musi mieć minimum 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
 2. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tysięcy EURO – wielkość wylicza się na podstawie kalkulatora  https://kalkulator-so.pl/           
 3. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów
 4. O pomoc nie mogą się ubiegać osoby które już skorzystały wcześniej z dotacji
 5. W wyniku skorzystania pomocy przychód gospodarstwa musi wzrosnąć o minimum 20% od pozycji wyjściowej i przekroczyć 10 000 EUR rocznie (wg kalkulatora)!

Krok po kroku co zrobić aby ubiegać się o dotację:

- zwrócić się do lokalnego ODR w kwestii przygotowania wniosku i Biznes Planu potrzebnych do złożenia wniosku do ARiMR

- załatwić wymagane zaświadczenia i dokumenty zgodnie do złożenia wniosku – wykaz dostępny poniżej

- zadzwonić do firmy Korbanek po ofertę na ciągnik i ewentualnie inne maszyny aby załączyć ją do dokumentów

- skompletowany zestaw dokumentów złożyć w oddziale ARiMR do 30-06-2020

 

Następnie pozostaje czekać na podpisanie umowy z ARiMR i planować miejsce w garażu dla nowego nabytku

 

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Jeśli będzie potrzeba pomóc sfinansować zakup mamy również świetne kredyty które możemy pomóc załatwić żeby pomóc sfinansować zakup gdy przekroczy on kwotę dotacji.

1) Link do kalkulatora stwierdzającego dochodowość

https://kalkulator-so.pl/

2) Link do opisu przedsięwzięcia „60 tysięcy premii”

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/60-tys-zl-premii-na-rozwoj-malego-gospodarstwa.html

3) link do opisu - poddziałanie: 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html 

4) link do wniosku i biznesplanu ( na stronie są odnośniki do poszczególnych plików )

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw.html

Szczegóły programu:

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

   

  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

  położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
  a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
  w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  b) na objęte programem operacje typu:
  - "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" lub
  - "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", lub
  - "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich";
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:

   

  • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

   

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającej na:

   

  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;

   

 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

   

  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

  w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

   

  • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
  • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

   

 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:

Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

 

Jakie dokumenty należy przygotować dla urzędu: 

 1. Wniosek obszarowy za 2020r. z rozpisaniem upraw na 2020r. / login i hasło do portalu e- wniosek
 2. Inwentaryzacja gospodarstwa / Informacja o stanie stada w przypadku bydła musi zawierać podział na płeć i wiek zwierząt/ login i hasło do portalu IRZ
 3. Wypisy z rejestru gruntów / mogą być stare, aby tylko powierzchnia całkowita się zgadzała / bądź akt notarialny. Informacja / obowiązkowo / o numerach ksiąg wieczystych do gruntów własnych lub na współwłasność.
 4. Umowy dzierżaw, jeżeli grunty są dzierżawione, / aby wyliczyć Standardową Produkcję SO dzierżawa na 7 lat długoterminowa z datą pewną tzn. notarialna albo poświadczone podpisy w urzędzie gminy/
 5. Kserokopia dokumentu tożsamości, jeśli jest współwłasność małżeńska to i żony. Dane dotyczące numeru REGON, NIP.
 6.  Zaświadczenie z Krus, o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz informacja o nie prowadzenie działalności gospodarczej/ kryteria punktowane/ jeśli nie ma ubezpieczenia brak z tego tyt. punktów./
 7. Wykaz budynków i budowli rok budowy, powierzchnia w m2 bądź w m3 oraz charakterystyka np. budynek murowany pokryty eternitem- 150 m2,
 8. Posiadane ciągniki, środki transportu, kombajny, maszyny samojezdne z uwzględnieniem roku produkcji marka model, typ, charakterystyka Np. szerokość robocza, moc
 9. Posiadane maszyny rolnicze z uwzględnieniem roku produkcji bądź daty kapitalnego remontu, marka model, typ, charakterystyka Np. szerokość robocza, ładowność
 10.  Informacja, jakie będą planowane inwestycje w przypadku maszyn i urządzeń- oferty handlowe po jednej na maszynę.
 11. Świadectwo czy  dyplom w sytuacji gdy posiada Pan/i wykształcenie rolnicze
 12. Jeśli dotyczy- Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające wpis w ewidencji podatników  podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej - oryginał.
 13. Kosztorys inwestorski - w przypadku, gdy biznesplan przewiduje realizację inwestycji budowlanej
 14. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym,
 15. Jeśli dotyczy- Zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach) z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej albo zaświadczenie o braku tych dochodów - oryginał, lub b) innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów - oryginał- uzyskanych w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy. – za 2019 rok
 16.  Jeśli dotyczy- Zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przychodach innych niż przychody z rolnictwa uzyskanych w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy albo zaświadczenie o braku tych przychodów - oryginał. Za 2019rok
 17. Zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie za 2019r. Zobowiązane są osoby na ZUS dla których trzeba wyliczyć przychód

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1813) - otwórz

wraz z nowelizacjami:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 165) - otwórz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 747 - otwórz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 868) - otwórz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1016) - otwórz

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 109) - otwórz

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1009) - otwórz


Oceń:
Ocen: 3.8 (16 głosów.)